POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1.- PRÈVIA

X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. informa l’usuari del lloc web, que en aquesta política de privacitat conté tots els aspectes relacionats amb el tractament de les dades personals que X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. utilitza com a responsable del mateix a través del lloc web. L’usuari estarà manifestant la seva acceptació expressa d’aquesta política de privacitat i tractament de les dades personals si utilitza aquests mètodes per contactar amb X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. En el cas contrari, l’usuari haurà d’abandonar el lloc web. S’informa l’usuari que qualsevol tractament de dades personals, quedarà sota l’àmbit d’aplicació de la legislació vigent en  matèria de protecció de dades, establerta per la LOPD i la normativa complementaria i de desenvolupament.

 

2.- IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL FITXER 

X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. informa l’usuari del lloc web de l’existència de diversos tractaments i fitxers de dades personals dels quals és responsable X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. amb CIF: B-64178718, amb domicili a la Crta. del Pla de Santa Maria, 241, nau núm.6, 43800 Valls (Tarragona), on es recullen i emmagatzemen les dades personals que l’usuari comunica a X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L.

 

3.- FINALITATS A QUÈ ES DESTINEN LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’usuari que accedeix al lloc web de X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. no està obligat a proporcionar informació personal per l’ús del lloc web, per tant, qualsevol comunicació de dades a tals efectes serà perquè l’usuari voluntàriament ha decidit una navegació o ús personalitzat dels serveis.

 

4.- INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

L’enviament d’un correu electrònic a X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. o la comunicació per l’usuari a X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. de qualsevol altra dada personal a través de qualsevol mitjà comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés pel tractament de les seves dades personals per X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. Aquest tractament de dades podrà realitzar-se amb les següents finalitats:

 

  • En el cas que l’usuari contacti amb X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. per realitzar consultes o sol·licitar informació, aquest tractament de dades es realitzarà amb la finalitat d’atendre i contestar les comunicacions rebudes així com d’enviar l’informació sol·licitada a X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L.
  • Per rebre informació sobre les nostres notícies, novetats, etc.

 

La informació personal només serà utilitzada per propòsits limitats, sense caràcter limitatiu, aquells que en el seu cas siguin informats inequívocament de forma prèvia a la recollida i tractament de les dades de l’interessat.

 

5.- COMUNICACIONS COMERCIALS ELECTRÒNICAS CONFORME A LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE L’INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC 

L’usuari que hagi acceptat rebre comunicacions comercials per via electrònica com ara el correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, (enteses aquestes com tota forma de comunicació dirigida a la promoció, directa o indirecta, de la imatge o dels béns o serveis d’una empresa ) d’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE), rebrà al seu correu electrònic personal assenyalat a tals efectes directament i sense que hagi de configurar les esmentades comunicacions.

Si l’usuari no accepta rebre comunicacions comercials (LSSI), no rebrà cap tipus de comunicació per part de X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. i serà imprescindible que torni a omplir el formulari de sol·licitud novament per atendre la seva petició en el cas que vulgui tornar-les a rebre.

X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. en cada comunicació comercial que enviï a l’usuari la informarà dels procediments habilitats a tal efecte, per permetre l’oposició al tractament així com per revocar el consentiment que hagués prestat.

A l’empara de l’article 21.2 i 22.1 de la LSSICE l’usuari queda informat del seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals per a la recepció de comunicacions comercials, així com el seu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a l’efecte amb la simple notificació de la seva voluntat a X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, SL

Per això, l’usuari podrà dirigir la seva oposició mitjançant la remissió d’un correu electrònic a l’adreça: xlabel@xlabel.es , amb l’assumpte “BAIXA”.

 

6.- IDENTIFICACIÓ DELS DESTINATARIS RESPECTE DELS QUE ADHESIUS DEL SEGURA, S.A. TINGUI PREVIST A LA REALITZACIÓ DE CESSIONS O COMUNICACIONS DE DADES

X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. NO CEDIRÀ les seves dades a tercers ja que solament serán tractades de forma interna, per oferir un servei de respostes a consultes.

Igualment posa en coneixement de l’usuari que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en coneixement de l’usuari quan així ho prevegi la LOPD, informant-li de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o si escau quan la LOPD ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment inequívoc, específic i informat a l’usuari.

 

7.- ALTRES DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ 

X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través del present lloc web no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat.
Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s’entendran aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els següents serveis: (i) Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei. (ii) Serveis d’accés a la citada xarxa. (iii) Serveis d’emmagatzematge o allotjament de dades. (iv) Subministrament de continguts o informació.
Així mateix, X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. no es fa responsable dels tractaments de dades que duguin a terme els tercers que estableixin hipervincles amb X-LABELSOLUCIONS INTEGRALS, S.L. ni d’aquells responsables als qui a través de hipervíncles X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. remet als usuaris del seu lloc web.

 

8.- QUALITAT DE LES DADES 

X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, si utilitza el correu electrònic, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. A tals efectes, l’usuari serà l’únic responsable enfront de qualsevol mal, directe i/o indirecte que causi a tercers o a X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment l’usuari que comuniqui les dades personals d’un tercer, respondrà davant aquest de l’obligació d’informació establerta en l’article 5.4 de la LOPD per a quan les dades de caràcter personal no hagin estat recaptats del propi interessat, i/o de les conseqüències de no haver-li informat.

 

9.- ACTUALIZACIÓ DE LES DADES 

X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. li prega que, amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades i llocs al dia en tot moment d’acord amb els principis de la LOPD, comuniqui qualsevol variació dels mateixos a l’adreça enviant un correu electrònic a l’adreça: xlabel@xlabel.es


Es recorda a l’usuari que per a procedir a l’actualització de les seves dades és necessari que acrediti la seva identitat aportant fotocòpia de la seva D.N.I. o document equivalent.

 

10.-EXERCICI DELS DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCELACIÓ DE LES DADES 

X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. informa l’usuari de la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L., amb CIF: B-64178718, amb domicili en Crta. del Pla de Santa Maria, 241, nau núm 6, 43800 Valls (Tarragona)., juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat. Així mateix, l’usuari també pot exercitar els seus drets enviant un document electrònic que contindrà la seva D.N.I. per les dues cares o d’un document equivalent, al correu electrònic: xlabel@xlabel.es

 

11.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES EN RELACIÓ AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS 

X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. informa l’usuari que, de conformitat amb el que es disposa en la LOPD i el RDLOPD, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural i que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers que reuneixin les condicions que es determinen en el meritat Reglament respecte a la seva integritat i seguretat i a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Igualment X-LABELSOLUCIONS INTEGRALS, S.L. garanteix a l’usuari el compliment de l’haver de secret professional respecte de les dades personals de l’usuari i de l’haver de guardar-los.

 

12.- ACTUALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES 

Ocasionalment, X-LABEL SOLUCIONSINTEGRALS, S.L. actualitzarà aquesta política de privacitat i tractament de dades personals dels usuaris del lloc web. En tot cas serà responsabilitat de l’usuari accedir periòdicament a les polítiques de privacitat de X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. publicades a fi de conèixer en tot moment l’última versió. X-LABEL SOLUCIONSINTEGRALS, S.L. recorda a l’usuari que, si aquest després de la lectura del present document, continua utilitzant els serveis del lloc web i comunica les seves dades personals a X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. estarà manifestant la seva acceptació expressa d’aquesta política de privacitat i tractament de dades personals.