AVIS LEGAL

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem:

X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L.

CIF: B-64178718

Adreça: Crta. del Pla de Santa Maria, 241, nave nº6, 43800 Valls (Tarragona)

E-Mail: xlabel@xlabel.es

 

Inscrita en el R.M. de Tarragona, tom 2256 de Societats, foli 51, fulla núm. T-35121, inscripció 1a.

 

X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. és propietari del nom de domini i pàgines en Internet a les quals s’accedeix a través de l’adreça www.xlabel.es

 

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per X-LABEL SOLUCIONSINTEGRALS, S.L en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS 

X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i X-LABEL SOLUCIONSINTEGRALS, S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la Web de X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de X-LABEL SOLUCIONSINTEGRALS, S.L.

 

RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT 

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. X-LABELSOLUCIONS INTEGRALS, S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquests, serà d’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d’aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals estan concebuts. X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per mal emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de X-LABELSOLUCIONS INTEGRALS, S.L. En conseqüència, tots els continguts que es mostren i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de X-LABEL SOLUCIONSINTEGRALS, S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS, S.L.

 

LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució de les mateixes se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals on té establert el seu domicili social X-LABELSOLUCIONS INTEGRALS, S.L., amb renúncia al fur que pogués correspondre a l’usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.